Gradert ROS-analyse i Trøndelag

27.03.2019

Safetec bistår nå kommunene Stjørdal, Ørland og Trondheim med gjennomføring av en gradert risiko og sårbarhetsanalyse med vekt på forholdet mellom Forsvaret og det sivile samfunn.

Trusselbildet for samfunnssikkerheten i Norge har endret seg de senere årene. Disse endringene, for eksempel gjennom hybrid krigføring og endringer i internasjonal sikkerhetspolitikk og militær tilstedeværelse i de tre kommunene, gjør at skillelinjer mellom sivil og militær sektor ikke lenger er så klare som de har vært i store deler av etterkrigsperioden. Samfunnssikkerheten er derfor i økende grad avhengig av et godt samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn.

Fylkesmannen i Trøndelag har derfor tildelt skjønnsmidler til de tre kommunene. De blir dermed noen av de første kommunene i Norge til å gjennomføre en egen gradert ROS-analyse for å få bedre oversikt over utfordringer og løsninger i grensesnittet mellom de ulike aktørene som inngår i dagens totalforsvarskonsept.

– For å kunne ha gode beredskapsplaner og iverksette risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak, trenger vi oversikt over hele sårbarhetsbildet i regionen. En gradert ROS-analyse gir oss en mer helhetlig oversikt, sier Henning Irvung, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag

– Dette oppdraget vil løfte både kommunenes, Fylkesmannens og Forsvarets arbeid med samfunnssikkerhet og statssikkerhet, og kan ha interesse for alle kommuner i Norge hvor Forsvaret har tilstedeværelse eller vesentlige interesser, sier prosjektleder Øystein Skogvang.

– Dette er et viktig oppdrag for Safetec og et godt eksempel på hvordan vi bidrar til å styrke samfunnssikkerheten og statssikkerheten i Norge, sier avdelingsleder Jens Christen Rolfsen.

(Foto: H.Hernes/Forsvaret)

Tilbake til nyheter