Nye utbyggingskonsepter offshore

09.10.2018

Olje- og gassindustrien er i utvikling. En gjennomgående trend er at selskapene ønsker å bygge enklere offshore-innretninger med lavere bemanningsbehov. Antall normalt ubemannede innretninger (NUIer) på norsk sokkel kommer derfor til å øke i årene som kommer.  

Regelverket gir stor frihet med hensyn til valg av løsninger, og industrien mangler innarbeidet praksis  for design og drift av NUI-er. Dette reiser en rekke nye problemstillinger, ikke minst innenfor teknisk sikkerhet og beredskap. Nye konsepter trenger kreative løsninger som er sikre nok, pålitelige, lette å gjøre modifikasjoner og vedlikehold på, og som er kostnadseffektive. Beredskapsmessig endres også spillereglene når man ikke lenger har «alt» tilgjengelig lokalt; nødvendige beredskapsroller, medisinsk beredskapsbehov, evakuering og håndtering av mann-over-bord situasjoner er eksempler på beredskapsmessige problemstillinger som krever nytenkning for NUI-er. 

Safetec jobber for tiden tett med mange av våre kunder og samarbeidspartnere om disse problemstillingene. For oss som rådgivere er det spennende å være med de toneangivende aktørene i bransjen på utviklingen av fremtidens offshore konsepter.

Tilbake til nyheter