Kartlegging av områdeberedskapen

25.10.2018

Petroleumstilsynet (Ptil) setter krav til at aktører på norsk sokkel skal samordne og samarbeide om beredskapen til havs. Siden begynnelsen av 2000-tallet har det blitt etablert formelle samarbeid innenfor geografisk avgrensede områder, til daglig omtalt som områdeberedskap. På oppdrag fra Ptil skal Safetec nå gjennomføre en evaluering av dette samarbeidet. Evalueringen skal blant annet se på status for de ulike områdene, kartlegge hvordan utviklingen har vært og om det er forskjeller i  hvordan involverte selskaper ivaretar ansvar og roller. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Jan Erik Vinnem, som også har lang erfaring fra arbeid med problemstillinger knyttet til områdeberedskap.

«Vi er glade for at Ptil valgte Safetec til dette oppdraget. Safetec var tidlig involvert i arbeid knyttet til områdeberedskap, og har i mange år samarbeidet tett med sentrale beredskapsaktører på norsk sokkel. Vi har også lang erfaring i å utføre denne typen kartlegginger», sier prosjektleder Stine A. Ranum.

Tilbake til nyheter