Beredskapskonferansen Østfold 2018

18.09.2018

I år var Safetec, i samarbeid med Øst politidistrikt, Fredrikstad kommune, Halden kommune og Safe 4 Security Group, med på å arrangere Beredskapskonferansen i Østfold. I høst foregår en av de største militære øvelsene på norsk jord noen gang; Trident Juncture 18, i samarbeid med NATO. Her vil 40,000 soldater fra forskjellige medlemsland i NATO komme til Norge for å delta. Scenarioene i øvelsen aktualiserer behovet for sivil/militært samarbeid og danner derfor et naturlig bakteppe for temaet på årets konferanse:

Revitalisering av totalforsvaret – hva betyr dette for sivil-militært samarbeid i det 21. århundre?

Totalforsvaret er en fellesbetegnelse på det militære forsvar og den sivile beredskapen i Norge. Sivil støtte til Forsvaret i krise og krig var tidligere det primære fokuset i totalforsvarskonseptet, men dette ble gradvis endret etter Berlinmurens fall i 1989 etter hvert som fokus skiftet fra «statssikkerhet» til «samfunnssikkerhet», samtidig som det ble mer vanlig å se på hvilken støtte Forsvaret kunne gi det sivile samfunn. Etter endringene i det sikkerhetspolitiske bildet som har skjedd etter Russlands anneksjon av Krim i 2014, har man begynt å se på behovet for et revitalisert totalforsvarskonsept som kan møte de utfordringer landet vil stå overfor i fremtidige sikkerhetspolitiske kriser og væpnede konflikter. Hva vil dette bety for vår nasjonale beredskap fra departements- og direktoratsnivå ned til fylker og kommuner?

Gjennom foredragsholdere fra alle deler av totalforsvaret, fikk deltagerne på konferansen et innblikk i de forskjelliges ansvar og fokusområder. Representert var blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Politidirektoratet (POD), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Heimevernsdistrikt 01, Østfold sivilforsvarsdistrikt og Øst politidistrikt.

Pensjonert generalmajor Tom Henry Knutsen, som i dag er ansatt hos oss i Safetec, ledet oss gjennom konferansen. Vi stilte også med foredragsholder Mads Myrbråten som har bakgrunn fra Forsvaret og politiet. Han holdt foredrag om «Sikringsrisikoanalyse av det offentlige rom – metode, tilnærming og veivalg», basert på vårt samarbeid med Fredrikstad kommune.

Vi ønsker å takke for en vel gjennomført og veldig interessant konferanse.

Tilbake til nyheter