Stavanger kommune tar klimaendringer på alvor

27.04.2018

Safetec bistår Stavanger kommune med ROS-analyse av hvilke konsekvenser klimaendringene kan medføre for de kritiske samfunnsfunksjoner hvor kommunen har et medvirkende ansvar.

Målet med ROS-analysen skal være å kartlegge konsekvenser av endrede vindforhold, økt og mer intens nedbør, økt temperatur og luftfuktighet, høyere havnivå og økt fare for erosjon og flom. I tillegg får kommunen oversikt over hvilke forebyggende tiltak og virkemidler som bør iverksettes.

Hugo Kind, fagkoordinator for klimatilpasning i Stavanger kommune, sier at de ved å bruke BowTie får en bedre oversikt over tiltak som gjennomføres i Stavanger kommune for å begrense konsekvenser av klimaendringer, samt avdekke behov for nye tiltak. I BowTie, kan en også synliggjøre hvem som har ansvar for å utføre lokale klimatiltak og gjøre det lettere å følge dette opp. Ambisjonen er å få presentert risikoen godt visuelt, og ikke minst bidra til håndteringen av risiko, noe som er vesentlig i oppfølgingsarbeidet etter ferdigstilt analyse.

Analysen vil ta bruken av BowTie et steg videre ved at det lages BowTie kjeder. I BowTie kjeder videreføres konsekvens(er) fra en BowTie som årsak til uønsket hendelse i en ny BowTie. I ROS analysen av klimaendringer vil kjeder illustreres i en rekkefølge av 3 BowTie som vist i figurene under.

Tilbake til nyheter