Nye driftsformer i petroleumsindustrien

08.02.2018

Rapport om fremtiden på norsk sokkel til Arbeids- og sosialdepartementet

Safetec Nordic AS har, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet, kartlagt dagens driftsformer og vurdert framtidige utviklingstrekk i norsk petroleumsindustri frem mot 2030. Safetec har samarbeidet med Preventor, Oslo Economics og advokatfirmaet Schjødt om dette oppdraget. Aktivitetene har bestått av følgende hovedelementer:

• Kartlegging av forventet utvikling i rammebetingelser (f. eks oljepris og aktivitetsnivå)
• Kartlegging av forventet bruk av ny teknologi og nye driftsformer og en vurdering av påfølgende konsekvenser for sikkerhet, sikring, miljø og helse

En sentral del av arbeidet har vært en detaljert kartlegging av bruk av fartøy, herunder såkalte «flerbruksfartøy», i petroleumsindustrien. Dette arbeidet bygger blant annet på nyskapende sammenstilling av store datamengder om bevegelsesmønstre til alle relevante skip i norsk farvann og på norsk kontinentalsokkel.

Rapporten ble overlevert Arbeids- og sosialdepartementet 8. februar, og vil inngå som grunnlag for den kommende stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Rapporten kan lastes ned her

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Kai Roger Jensen, tlf. +47 918 04 407 eller avdelingsleder Jens Chr. Rolfsen, tlf. +47 970 14 408.

Les gjerne vår kronikk i Stavanger Aftenblad publisert 15. februar 2018

Tilbake til nyheter