Spesialister på sikring- og sikkerhetskultur

11.10.2017

Sikkerhetskultur kan forstås som den delen av organisasjonskulturen som påvirker sikkerhet og organisasjoners evne til å styre sikkerhet og risiko. Sikkerhetskultur inkluderer temaer som ledelse, styring av kompetanse, håndtering av målkonflikter, robusthet og organisatorisk læring.

Nyskapende metode og effektiv anvendelse av resultater
Safetec har i 2017 gjennomført et omfattende innovasjonsarbeid for å oppdatere måten vi jobber med sikkerhetskultur på. Vår metodiske fremgangsmåte er tilpasset nyere tids forskning og alle de erfaringene vi selv har opparbeidet gjennom våre prosjekter. Dette gir verktøy som standardiserer og effektiviserer kartleggingen av sikkerhetskultur og som gir et godt grunnlag for mer inngående kartlegging av «hot spots» via intervju. Metoden gir organisasjonene god forståelse og innsikt i egne styrker og svakheter, og et godt utgangspunkt for utviklingsarbeid.

«Benchmarking»
 Den oppdaterte metoden er fleksibel og kan tilpasses behovene til organisasjonen som kartlegges. Den gir muligheter for «benchmarking», hvor organisasjonene kan sammenligne seg selv innenfor og på tvers av bransjer.

Sikringskultur
Sikring har blitt et aktuelt tema for mange organisasjoner. Som en del av vårt innovasjonsarbeid er sikringskultur nå integrert vår metodiske verktøykasse. Samarbeid og dialog med våre kunder har vært viktig for å kunne utvikle våre verktøy og sørge for at de er praktisk anvendbare.

Oppsummert
Den oppdaterte metoden Safetec anvender for kartlegging og utvikling av sikkerhetskultur kan oppsummeres slik:

  • Sikringskultur er tatt inn som en dimensjon i vår metode for å utvide forståelsen av kulturbegrepet til å også innebefatte selskapers evne til å sikre sine verdier mot uønskede tilsiktede handlinger.
  • Variablene i kartleggingen er justert slik at de er mer standardiserte for å effektivisere spørreskjemakartleggingen.
  • Spørreskjemaet kan skreddersys de ulike delene i organisasjonen slik at resultatene er enkle å forstå for alle ansatte og legge et godt grunnlag for utvikling.
  • Resultatene fra kartleggingen er nært knyttet til anbefaling av tiltak og bidrar til utvikling av organisasjonen.

Coor valgte Safetec på grunn av vår faglige styrke
Safetec samarbeider nå med Coor i et prosjekt om sikkerhet og sikringskultur. Coor er en av Nordens ledende leverandører av Facility Management tjenester, og har om lag 1500 ansatte i Norge. Som en del av sitt kontinuerlige forbedringsarbeid, gjennomfører Coor årlig en måling av sikkerhetskultur blant alle sine ansatte i Norge. Coor har valgt Safetec for å få bistand til å utforme en kartlegging som bygger på et solid faglig grunnlag, men som samtidig formidler resultater og tiltaksforslag på en enkel og forståelig måte.

Spesialister på sikkerhetskultur
Safetec er en ledende aktør innen kartlegging og utvikling av sikkerhetskultur. Vi har gjennomført omfattende oppdrag innen blant annet skipsfart, bygg- og anleggsindustri, jernbane og matvareindustrien.  Vårt arbeid gir kundene merverdi gjennom dokumentert effekt på evnen til å styre sikkerhet og risiko.

 

Vil du høre mer? Ta kontakt med avdelingsleder Jens Chr. Rolfsen, jens.christen.rolfsen@safetec.no

Tilbake til nyheter