Rømningstidsstudie for Johan Sverdrup

15.09.2017

Nordsjøgiganten Johan Sverdrup fase 1 består av fire hovedplattformer som skal lokaliseres 155 km vest for Stavanger. Feltsenteret er sammensatt av bruer som forbinder stålplattformene. Disse inkluderer stigerørsplattform (RP), brønnhode- og boreplattform (DP), prosessplattform (P1) og boligkvarterplattform (LQ).

Ved mønstring, er hovedutfordringen å sikre at all personell beveger seg til et trygt område på anlegget, innen bestemte tidskrav.  Dette fører til mye bevegelse av personell i samme retning, og noen ganger også i motsatt retning, som dermed kan forårsake flaskehalser og køer som hindrer god flyt og effektiv mønstring av personell.

Under en tidlig fase av et prosjekt, er ofte designinformasjon som plot-planer og 3D-modeller tilgjengelige. Å forstå flyten av personell under en mønstring basert på denne informasjonen er vanskelig, og det er ofte opp til beslutningstakerens forståelse og ekspertvurdering å håndtere dette. Med høyt antall personell om bord, som oppholder seg i mange forskjellige områder på Johan Sverdrup feltsenter, avhengig av tid på dagen, er det spesielt viktig å forsikre seg om at rømning kan gjennomføres på en oversiktlig måte.

For å skaffe Statoil et bedre beslutningsgrunnlag, har Safetec utviklet en simuleringsmodell som modellerer flyten av personell på tvers av feltsenteret under en mønstring. Målet med studien var å bekrefte at «maksimumstiden for mønstring» var tilstrekkelig for alt personell ombord på Johan Sverdrup feltsenteret. Videre var det også viktige å forstå mønsteret og forflytningen av folk, spesielt for å identifisere flaskehalsområder på boligkvarterplattformen. Resultatet fra denne studien vil brukes som informasjon til å spesifisere eventuelle operasjonelle tiltak som, ved behov, kan implementeres for å lette mønstringsprosessen.

Programvaren anvendt for denne simuleringsstudien var ExtendSim, som er utviklet av Imagine That Inc. Informasjonen som ble tatt i bruk bestod av plot-planer, plattform-3D-modeller, forventet bemanningsfordeling, osv. Studiet baserer seg på diskrete hendelsessimuleringer med hensikt å simulere forflytningen av personell på tvers av feltsenteret. Modellen muliggjør realistisk simulering av personers bevegelse, inkludert ganghastighet i korridorer, opp/ned trappeoppganger, tid for å ta på overlevelsesdrakt og andre parametere. Enkel import og eksport av data til og fra Excel gjør modellen veldig brukervennlig, og tillater Statoil å modifisere inputen som de vil, gjenta simuleringer samt studere resultatene på den kjente Microsoft Office-plattformen.

Studien tok for seg analyser av diverse type scenarier. Eksempelvis, mønstring under dagskift versus nattskift, og mønstring ved maksimum POB (personer om bord) versus medium/minimum POB. Disse forskjellige scenariene dekket hele spekteret av operasjonelle hendelser for Johan Sverdrup-feltsenteret. Scenario analysen sørget for et godt grunnlag for planlegging av operasjonelle tiltak for en jevn mønstring av personell.
Simuleringsresultatene avdekket at personer som startet fra boligkvarteret (i.e. i lugarene eller i fellesområdene) og personer som ankom fra andre områder, som oftest unngikk hverandre, og skapte derfor ikke store køer og flaskehalser som opprinnelig var antatt. Dessuten, verifiserte studien at full mønstring kan oppnås innen spesifiserte tidskrav.

Slike rømningsstudier er fordelaktige og aktuelle for både hav- og landbaserte industrier. Disse hjelper kundene våre i å forstå alle potensielle utfordringer tidlig i utviklingsfasen, samt foreta tilstrekkelige handlinger før detaljert prosjektering fullføres. De sørger også for betraktelig billigere og gjennomførbare måter å analysere mønstringstid sammenlignet med virkelige tester. Spesielt når det kommer til å kunne eksperimentere med forskjellige parameter verdier og scenarier, ved bare noen få tastetrykk på datamaskinen. Å utføre ulike øvelser for å oppnå samme resultater i virkeligheten er ikke en praktisk mulighet.

John Magne Øyra, prosjektleder for dette prosjektet uttrykte sin tilfredshet for den vellykkede gjennomføringen av prosjektet: “Dette har vært et spennende og krevende prosjekt. Vi har i dette prosjektet levert optimaliseringstjenester som er med på å dokumentere sikker rømning for Johan Sverdrup-komplekset. Simuleringsmodeller er vanligvis ikke benyttet for å dokumentere sikker rømning, men positiv tilbakemelding fra Statoil og resultatene fra analysen viser at vår kunnskap og vår metode er svært anvendbar for mange ulike problemstillinger. Vi har med dette prosjektet tatt nye skritt videre innenfor Safetec sin tjenesteportefølje for optimaliseringsstudier».

For ytterligere detaljer om slike studier, vennligst kontakt Stefan Isaksen (Senior sikkerhetsingeniør) på epost: sis@safetec.no eller mobil +47 92441097.

Tilbake til nyheter