Nytt kurs i risikovurdering

22.08.2017

Informasjon om kurset og kursdatoer våren 2018 finner du her

Arbeid på og ved veg representerer en fare for både trafikanter og arbeidere. Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» stiller derfor krav om at alle søknader om arbeidsvarsling skal inneholde en risikovurdering (jf. kapittel 2.2.2 i N301).
Statens vegvesen ser en del tilfeller av mangelfulle risikovurderinger, både ved innsendelse av søknader og ved kontroll av arbeidsvarsling ute på vegen. Med bakgrunn i dette strammer Statens vegvesen inn kravene til risikovurdering for arbeidsvarsling. Statens vegvesen iverksetter følgende tre tiltak for å heve kvaliteten på risikovurderingene som utføres:

1. Kurs i risikovurdering
2. Endringer i skjemaet for risikovurdering som følger arbeidsvarslingsplanen
3. Nye krav til kompetanse for de som utfører selve arbeidsvarslingen, eller på andre måter utfører arbeidsaktiviteter på veg hvor det er krav til arbeidsvarslingsplan.

Kurset i risikovurdering tilbys av Safetec, og gjennomføres i høst i Oslo, Bergen og Trondheim.

Målgruppe for kurset:
Dette endagskurset er rettet mot alle som planlegger eller leder arbeid på og ved veg, slik som for eksempel planleggere, stedsansvarlige, ansvarshavende, byggeledere, anleggsledere.

Om kurset:
Kurset gir en kort innføring i generelle prinsipper og grunnleggende temaer innen risikovurdering, slik som terminologi og metodikk i NS5814 Krav til risikovurderinger, NS5815 Risikovurdering av anleggsarbeid og Statens vegvesens håndbok V721 Risikovurderinger i vegtrafikken. (Dette er en liten del av kurset, men en viktig innledning).

Kurset vil sette deltakerne i stand til å se hvilke risikovurderinger som må til for å kunne sette i gang arbeid på eller ved veg, og hvilke tiltak som er nødvendige for å ha et sikkert anleggsområde, både for de som arbeider på anlegget og de som ferdes ved anleggsområdet.

Kurset vil bidra til å klargjøre roller og ansvar i arbeidet med å skape et trygt anleggsområde på eller ved veg.
Barn og andre sårbare trafikantgrupper er overrepresentert i statistikken for vegarbeidsulykker. Ulykker skjer gjerne når det er uklare grensesnitt og forventninger mellom hvordan ulike aktører i anleggsarbeidet (byggherre, entreprenør, skiltmyndighet, andre) skal håndtere arbeidsvarslingen, og det er mangelfull varsling eller sikring i forhold til

a) det arbeidet som pågår, eller
b) de trafikantgruppene som må hensyntas

Kurset gir ikke bare en innføring i generelle prinsipper om risiko og risikovurderingsmetoder, men gir også en innføring i spesifikke forhold som er av avgjørende betydning for sikkerheten rundt et anleggsarbeid på eller ved vegen. (Dette er hoveddelen av kurset.)

Kursets undervisningsformer legger betydelig vekt på interaksjon med deltakerne underveis slik at alle deltakerne kan dra nytte av hverandres erfaringer.

1. Oslo, 19. oktober, kurslokale i tilknytning til Safetecs kontor på Lilleaker, kurslokalet ligger i Lilleakerveien 2A, rett ved jernbanestasjonen på Lysaker.

2. Bergen, 2. november, kurslokale på Comfort Hotel Bergen Airport, Lønningsvegen 45, 5258 Blomsterdalen Bergen, 2-3 min. gangavstand fra Bybanen/flyplassen.

3. Oslo, 14. november, kurslokale i tilknytning til Safetecs kontor på Lilleaker, kurslokalet ligger i Lilleakerveien 2A, rett ved jernbanestasjonen på Lysaker.

4. Trondheim, 28. november, kurslokale i tilknytning til Safetecs kontor i Klæbuveien 194 på Nidarvoll, «gamle statens hus».

Kursets varighet er fra kl. 0830-1530.  Kursmateriell blir utlevert ved kursstart. Deltakeravgift: kr 2290 inkl. mva.

Kursledere og ansvarlige for kurset er Stine U. Musæus og Øystein Skogvang.

Stine Utgaard Musæus er utdannet sivilingeniør innen metallurgi ved Norges tekniske høgskole i Trondheim (nå NTNU). Stine har over 30 års erfaring med sikkerhetsstyring og risikoanalyser, både innen samferdsel, offshore industri og landbasert industri.  Innenfor samferdsel har Stine har bred erfaring med risikovurdering av tunneler og RAMS vurderinger.  I tillegg omfatter kompetansen studier vedrørende arbeidsulykker (SHA/ HMS), ROS analyser, kursholder i SHA/HMS-opplæring og beredskapsanalyser, samt diverse andre sikkerhetsstudier. Stine har i flere år gjennomført tilsvarende kurs for byggherrepersonell for Statens vegvesen.

 

 

Øystein Skogvang er sivilingeniør og senior sikkerhetsingeniør. Han har jobbet i Safetec siden 2007, i hovedsak med risikovurderinger innen jernbane og veg. Skogvang har betydelig erfaring med forskjellige typer risikovurderinger, blant annet innen RAMS, SHA, ROS, og har ledet flere kurs i SHA, RAMS, personsikkerhet, trafikksikkerhet og ytre miljø, oppfølging av uønskede hendelser, sikkerhetsledelse, og kontakt med tilsyns¬myndigheter. Øystein har ledet flere kurs innen risikovurdering for arbeidsvarsling i Statens vegvesen.

 

Mer informasjon om tid, sted og påmelding, gå inn på vår påmeldingsportal.

Se også https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/arbeidsvarsling

Tilbake til nyheter