Beslutningsstøtte for vedlikeholdsplanlegging

02.06.2017

MIRMAP (Modelling Instantaneous Risk for Major Accident Prevention) er et forskningsprosjekt om hvordan daglige aktiviteter ved et prosessanlegg påvirker risikoen for storulykker. Målet med prosjektet er å gi beslutningsstøtte til de som drifter anlegget gjennom å tydeliggjøre de viktigste risikodriverne fra dag til dag. Dette oppnås med et dynamisk verktøy som identifiserer de vedlikeholdsjobbene som har høyest risikobidrag. Verktøyet tar utgangspunkt i detaljert informasjon fra eksisterende risikoanalyse for anlegget og kombinerer dette med automatisk innhenting av data om samtidig pågående arbeid og anleggets tekniske tilstand.

Risikoen ved et prosessanlegg er dynamisk og påvirkes i stor grad av hvilke vedlikeholdsaktiviteter som utføres og av tilstanden til sikkerhetsbarrierer og anlegget forøvrig. I utgangspunktet er vedlikehold helt nødvendig for å opprettholde den tekniske integriteten til anlegget og er derfor en forutsetning for sikker drift. Men det å utføre vedlikehold kan i seg selv være en bidragsyter til storulykker – enten aktivt eller indirekte. Her er noen eksempler på denne typen vedlikeholdsrelaterte aktiviteter:

  • Inngrep i normalt hydrokarbonførende systemer. Halvparten av alle gasslekkasjer i prosessanlegg på norsk sokkel skyldes menneskelige feil introdusert ved denne typen vedlikehold.
  • Sveisearbeid/annet varmt arbeid. Dette øker sannsynligheten for antenning ved en eventuell gasslekkasje.
  • Midlertidig utkobling av gassdetektorer. Reduserer sannsynligheten for å detektere en lekkasje.
  • Oppføring av stillas. Dette er forhold som kan svekke evnen til å detektere gasslekkasjer, øke ansamlingen av gass som følge av redusert ventilasjon, samt forsterke trykkbølgen fra en eventuell eksplosjon.

En tradisjonell risikoanalyse er svært godt egnet ved dimensjonering og design av prosessanlegg: Hvor tykk må brannveggen være? Hvor fort må denne sikkerhetsventilen kunne stenge? Den gir også gode svar på det statiske risikonivået over tid. Dette er basert på gjennomsnittlige verdier for blant annet vedlikeholdsarbeid og teknisk tilstand på barrierer og anlegget for øvrig.

Risikoanalysen er derimot av begrenset verdi når det kommer til å ta operasjonelle beslutninger i hverdagen. Er det trygt å utføre alle disse vedlikeholdsjobbene samtidig? Vår mest erfarne operatør er syk – bør vi utsette noen av jobbene til neste uke? Den statiske risikoanalysen er ikke egnet til å svare på denne typen problemstillinger. Risikoen ved anlegget er dynamisk – den avhenger av hvilke jobber som skal utføres til hvilken tid kombinert med hvilke barrierer som eventuelt er svekket i det området jobben skal gjøres.

Dette er kjernen i MIRMAP-prosjektet – å gi svar på hvordan planlagte aktiviteter påvirker risikonivået fra dag til dag. Dette oppnås gjennom et risikoverktøy som vurderer alle planlagte vedlikeholdsaktiviteter for en angitt periode. Resultatet er en oversikt over risikoprofilen for perioden i tillegg til å peke på de mest risikofylte aktivitetene. Modellen gir særlig utslag når aktiviteter som gir økt fare for gasslekkasje og antenning utføres samtidig.

Prosjektleder, professor Stein Haugen ved Institutt for Marin Teknikk, sier at «Safetecs bidrag til prosjektet har vært uvurderlig, gjennom den brede praktiske erfaringen de tilfører. Kombinert med kreativitet og meget dyktige prosjektmedarbeidere har de vært sentrale i å utvikle en metodikk som kan brukes for praktisk risikoanalyse i daglig drift.»

Risikoverktøyet som er utviklet i prosjektet er implementert som en prototyp for én installasjon på norsk sokkel. Dette er testet i samarbeid med operatøren for 14-dagers planperioder for vedlikeholdsaktiviteter. Verktøyet er gir et godt overblikk over utviklingen i risiko fra dag til dag. Ved å simulere endringer i vedlikeholdsplanen endres også risikoprofilen fortløpende. Dette gjør verktøyet svært godt egnet som en integrert del av planleggingsprosessen.

Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, Preventor og Safetec og er finansiert av Statoil, Gassco og Forskningsrådet. Har du lyst til å høre med om prosjektet? Ta kontakt med Nathaniel Edwin (sikkerhetsingeniør) på epost nje@safetec.no
eller telefon +47 944 32 973.

Tilbake til nyheter