Sikre skip – indikatorer og risikomodeller

28.04.2017

Safetec, i samarbeid med NTNU, har utviklet felles nasjonale risikomodeller for skipsulykker. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet. Risikomodellene gir oversikt over en rekke forhold som påvirker risikoen for hendelser til sjøs. Arbeidet er videreført i samarbeid med Sjøfartsdirektoratet.

Safetec, i samarbeid med NTNU, har utviklet felles nasjonale risikomodeller for skipsulykker. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

Et nødvendig første steg i arbeidet, var å normalisere ulykkesstatistikk ved bruk av AIS data. Å normalisere betyr at statistikken måles opp mot aktivitetsnivået for den enkelte skipstypen. AIS er en fantastisk datakilde for å analysere bevegelsesmønster og aktivitetsnivå for skip. Vi utviklet avanserte algoritmer for å regne ut hvor langt skip av ulike kategorier hadde seilt og hvor mange havneanløp de hadde hatt den siste uken. Dette gjør det mulig å avgjøre om økning i for eksempel antall grunnstøt skyldes økt aktivitet eller om det er andre forhold som gjør at risikoen øker.

Risikomodellene ble utviklet i tett samarbeid med aktører i næringen, og gir en oversikt over en rekke forhold som kan bidra til at risikoen for ulykker øker eller minker. Modellene dekker utløsende faktorer i den skarpe enden, menneskelige, tekniske faktorer og organisatoriske faktorer og rammebetingelser. Regelverk, farledsmerking, sikkerhetskultur og tekniske tilstand er eksempler på faktorer som inngår. Modellene er et godt grunnlag for økt kunnskap og felles forståelse for hvordan forskjellige aktører i bransjen påvirker sikkerhet gjennom sine aktiviteter.

I etterkant av forskningsprosjektet, har Safetec, med utgangspunkt i modellene, hjulpet Sjøfartsdirektoratet med å identifisere indikatorer og beregne risikoscore for enkeltskip. Hensikten er å gi støtte til beslutninger knyttet til risikobasert tilsyn. Indikatormodellen tar utgangspunkt i risikomodellen og datakildene som benyttes for kvantifisering er AIS, tilsynsdata, skipsdata, svar fra spørreskjema om sikkerhetskultur og ulykkesstatistikk. Arbeidet har resultert i oversikt over forskjeller i risiko blant de nær 12000 skipene som Sjøfartsdirektoratet fører tilsyn med.

Modellene kan nå utvikles videre i samarbeid med aktører i næringen.

Vil du vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Elisabeth H. Blix på epost: elisabeth.hansson.blix@safetec.no

Tilbake til nyheter