Safetec og fergefri E39 Vik-Julbøen

03.04.2017

Safetec bistår Statens vegvesen både med risikoanalyser for veg og vegtunnel, og med maritim kompetanse om farledsendringer i Julsundet i forbindelse med planleggingen av ny undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden, og ny bru over Julsundet. Begge tiltakene er en del av prosjektet fergefri E39 i Møre og Romsdal.

(Kart: Statens vegvesen)

For å få fergefri veg på E39 mellom Ålesund og Molde planlegger Statens vegvesen en ca. 16 km lang undersjøisk tunnel under Romsdalsfjorden mellom Vik og Nautneset på Otrøy. I tillegg planlegges en hengebru over Julsundet med totallengde på om lag 2010 m og hovedspenn på 1625 m.

Prosjektet omfatter to av flere utfordrende fjordkryssinger i arbeidet med å få en helt fergefri E39.

Først og fremst har Safetec bistått prosjektet med rådgivning og bistand i planleggingen av den undersjøiske tunnelen:

  • Grov risikovurdering av tunnelen
  • Detaljert risikoanalyse av tunnelen, herunder planfri kryssløsning i fjell med arm nordover mot Aukra/Gossa og (eget fylkesvegprosjekt med fergefri forbindelse dit)

For Julsundbrua har Safetec bidratt med rådgivning om:

  • Vurderinger av detaljer for gang- og sykkelveg på Julsundbrua
  • Vurderinger og bistand for Statens vegvesens søknad til Kystverket om endringer i farleden, for anleggsfase og permanent, herunder farledsmerking for ferdig infrastruktur og anleggsfase, og rådgivning ved helt eller delvis stengning av Julsundet i anleggsfasene.

Den undersjøiske tunnelen planlegges for en hastighet på 110 km/t, noe som stiller krav om utvidet tunnelprofil for å få plass til store nok skilt. Behovet for å kunne kjøre toveistrafikk i det ene løpet (mens det andre løpet er stengt pga. planlagt vedlikehold eller ved uønskede hendelser i tunnelen) gjør også at det er valgt et bredere tunnelprofil enn minimumskravet for lignende toløpstunneler med fartsgrense 80 eller 90 km/t.

Det er også gjort vurderinger av en kjørbar tverrforbindelse mellom tunnelløpene. Vurderingene omfattet en mulig tverrforbindelse som kun skal brukes av nødetatene, og en mulig tverrforbindelse som skal gi mulighet for vegtrafikksentralen å styre trafikken mellom løpene i tunnelen. Kjørbar tverrforbindelse gir flere mulige gevinster, men er krevende designmessig. Sammen med det planskilte krysset ved Nautneset vil det gi store, men løsbare, utfordringer for både driftsventilasjon og brannventilasjon ved ulike scenarioer i tunnelen.

Statens vegvesen har laget en severdig informasjonsvideo om prosjektet, som er å finne her: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39romsdalsfjorden/video

Tilbake til nyheter