Bistand ved utarbeidelse av sikkerhetsrapport

22.03.2017

Storulykkeforskriften stiller krav om at alle virksomheter med farlige kjemikalier og kjemikaliemengder etter grenser gitt i forskriften skal utarbeide en sikkerhetsrapport.

En sikkerhetsrapport skal dokumentere overfor myndighetene og samfunnet for øvrig hvordan virksomheten arbeider systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Safetecs metodikk for utarbeidelse av sikkerhetsrapporter bygger på risikobildet til virksomheten, samt temaveiledningen «Mal for sikkerhetsrapport etter storulykkeforskriften» utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) i 2015. Temaveiledningen er et samarbeidsprosjekt mellom DSB, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet. Malen skal lette virksomhetenes arbeid med sikkerhetsrapporten og bidra til at rapporten er i samsvar med krav gitt i storulykkeforskriften. Malen må ses i sammenheng med forskriften og tilhørende veileder som gir mer utfyllende beskrivelse av forventninger til innholdet.

Det siste året har Safetec bistått Statoil Mongstad med risiko- og beredskapsanalyser, samt utarbeidelse av sikkerhetsrapport. Safetec har i tett dialog og samarbeid med Statoil Mongstad utarbeidet en rapport som er i henhold til temaveiledningen fra DSB og oppfyller krav gitt i storulykkeforskriften.

Utarbeidelse av en sikkerhetsrapport krever regelverksforståelse og evne til å se sammenhengene mellom regelverk og virksomhetens risikobilde. Tilbakemeldingen Statoil Mongstad har gitt er at det er svært nyttig å ha en ekstern part med god kjennskap til anlegget, samt oppdaterte risiko- og beredskapsanalyser som grunnlag for å utarbeide sikkerhetsrapporten. Statoil Mongstad er meget tilfreds med arbeidet Safetec har utført.

Har din virksomhet et tilsvarende behov? Ta kontakt med avdelingsleder Espen  Møller Rokstad på telefon +47 922 57 055.

Tilbake til nyheter