Fagekspertise i oppdrettsnæringen

06.12.2016

Beslutningsgrunnlag for lokasjonsklarering for oppdrettsnæringen

Norge har en unik kystlinje som måler rett i overkant av 100 000 kilometer. Mye burde ligge til rette for å kunne nå myndighetenes målsetting om å femdoble lakseproduksjonen innen 2050. For å nå dette målet, må oppdrettsselskapene få tilgang til større areal. En av de største utfordringene i norsk havbruk er likevel tilgang på passende kystområder for etablering av nye oppdrettsanlegg, samt utvikling og ekspandering av eksisterende anlegg. Mye av det arealet som er best egnet til lakseoppdrett ligger i det som er definert som farled, altså det farvannet man anser som sikkert å ferdes i for fartøy til sjøs.

Kommunene legger planer for arealbruken i egen kommune, inkludert bruken av kystområdene. Flere kommuner ønsker oppdretterne velkommen ettersom det skaper arbeidsplasser og inntekter. Samtidig har Kystverket et overordnet ansvar for å tilse at kystforvaltningen drives sikkert og effektivt med tanke på tilgang og fremkommelighet. I noen tilfeller kan ønsket om økt produksjon av oppdrettslaks komme i konflikt med kystforvaltningen for øvrig. Et eksempel på dette er der det oppstår risiko for kollisjoner mellom skip og oppdrettsanlegg, en problemstilling som det har fremkommet behov for å gjøre systematiske vurderinger av.

Safetec har lang erfaring med å gjennomføre risikovurderinger for offshore næringen med hensyn til å identifisere farer og risiko forbundet med skipstrafikk i området. I slike studier benytter vi lokasjonsspesifikk informasjon som knyttes opp mot siste tilgjengelige detaljert AIS-data (skipstrafikkdata). Disse gir et reelt bilde av skipstrafikken i det aktuelle området som skal risikovurderes. Den samme metodikken for kollisjonsberegninger er overførbar til vurdering av risiko i forbindelse med plassering av oppdrettsanlegg knyttet til faren «skipskollisjon».

Safetec Nordic AS gjennomførte høsten 2016 på forespørsel fra Lingalaks en systematisk og helhetlig risikovurdering av sjømerker ved fem lokasjoner i Hardangerfjorden. Både planlagt utvidete anlegg, samt prosjekterte anlegg, ble risikovurdert med hensyn til skipstrafikk og merking av farled. Hensikten med arbeidet var å komme frem til en løsning på hvordan farleden forbi de ulike anleggene og anleggene i seg selv burde markeres, slik at oppdrettsanleggene ikke kom i konflikt med farleder.

Som en del av det forberedende arbeidet utarbeider Safetec kartskisser som gjennomgås i arbeidsmøter med kundene. Kundens bidrag er hovedsakelig knyttet til innspill om lokale forhold, samt spesifikk informasjon vedrørende sikkerhetstiltak ved anleggene. Safetec sine vurderinger baseres på kundens innspill, AIS-data og ekspertvurderinger av den helhetlige risikoen forbundet med hvert anlegg. Resultatet av slike risikovurderinger gir et kvalifisert grunnlag til å vurdere det faktisk konfliktpotensialet mellom oppdrett og sjøfart, samt forslag til tiltak for å minimere risiko ved gjennomføring av eventuelle endringer  i kystområdene. Dette bidrar til økt sjøsikkerhet i nærheten av oppdrettsanlegg, og dermed redusert risiko for ulykker med mulige personskader, rømming av oppdrettsfisk, skade på skip og anlegg, etc.

 

Tilbake til nyheter