Konsekvensvurdering

01.09.2016

Safetec Nordic AS, et selskap i ABS Group, har på vegne av Samferdselsdepartementet blitt tildelt oppdraget med å gjennomføre en konsekvensutredning av de sikkerhetsmessige konsekvensene forslag om felleseuropeiske tilleggsregler for offshore helikopteroperasjoner vil kunne få for helikopteraktiviteten på norsk kontinentalsokkel.

Sammen med vår samarbeidspartner, Oslo Economics, skal Safetec identifisere og vurdere potensielle konsekvenser tilleggsreglene kan få for flysikkerheten. Nærings- og sysselsettingsmessige konsekvenser regelverket vil kunne få for offshore helikopteroperasjoner i Norge er også en del av vurderingen. Dette prosjektet er fullstendig i tråd med Safetec’s strategi om å være den foretrukne leverandøren av risikostyringstjenester for nasjonale myndigheter innen sikkerhet og sikring.

Tilbake til nyheter