Oppdatering av total risikoanalyse for Åsgard A

14.06.2016

Statoil tildelte Safetec, (ABS Group Company), kontrakten for oppdatering av Total Risiko Analyse (TRA) for Åsgard FPSO (Floating Production, Storage and Offloading). Den var sist oppdatert i 2010. Følgende endringer har blitt identifisert siden 2010, som kan påvirke risikobildet for Åsgard A:

 • Teknisk modifikasjoner
 • Organisatoriske endringer
 • Endringer i regelverk
 • Endringer i generiske data, modeller og risiko beregningsmetoder
 • Ulykker som gir ny kunnskap, spesielt angående årsaker
 • Endringer i forutsetninger for utforming og drift

Åsgardfeltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 200 km utenfor kysten av Midt-Norge og 50 km sør for Heidrun. Åsgard feltet består av FPSO Åsgard A, den halvt nedsenkbare Åsgard B og lagerskipet Åsgard C.

Omfanget av arbeidet omfatter blant annet en HAZID, og farene med potensielle storulykker er inkludert i TRA. Omfanget inkluderer også:

 • Brannsimuleringer
 • Ventilasjonssimuleringer
 • Gass spredningssimuleringer
 • Eksplosjonssimuleringer og analyse

Basert på brannsimulering (Kameleon FireEx), både på FPSO og til sjøs, er eksponeringen av kritiske elementer som rømningsveier, stabilitet og livbåter vurdert.

Simuleringsverktøyet FLACS (Flame Akselerasjon Simulator) brukes for ventilasjon, gasspredning og eksplosjonssimuleringer. Resultatet fra disse simuleringene er basis for en sannsynlighets eksplosjons analyse.

Kollisjonsrisiko med passerende fartøy og forsyningsskip er også inkludert i analysen hvor AIS (Automatic Identification System) data brukes som innspill til skipstrafikkanalyser på Åsgard A området.

Basert på en frekvensanalyse, forskjellige simuleringer og konsekvensvurdering, er totalerisiko for FPSO’en vurdert.

Som en del av risikoanalysen vurdere også forskjellige sensitiviteter:

 • Effekten av oversvømmelse ved eksplosjonsfare
 • Hvordan bruk av presenning i prosessområdet vil påvirke ventilasjon, gass dispersjon og eksplosjonstrykk
 • Hvordan risikoen ved varmt arbeid vil påvirke den totale risikoen på Åsgard A
 • Hvordan bruk av stillas vil påvirke risikonivået på Åsgard A
 • Hvilket trykk skal stigerørene ha ved marine operasjoner for å unngå gasseksponering av Åsgard A, dersom en fallende last treffer et av stigerørene

Safetec sin tilnærming gir Statoil et solid grunnlag for å fatte beslutninger for Åsgard A som er risikobaserte og kostnadseffektive.

Tilbake til nyheter